Chi tiết thủ tục cấp lại sổ đỏ với phần diện tích đất tăng thêm

Trường hợp diện tích thực tế khác với sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất) thì người dân được cấp lại sổ đỏ tương ứng với diện tích thực tế.

Viết một bình luận